За контакти

Адрес на управление:
1407 София, ул. Филип Кутев № 1


Адрес за кореспонденция:
2227 Божурище, ул. Мура №10
тел.: 02/993 88 98
факс: 02/ 993 30 57


Лаборатория за разходомери за газ и лаб. за ел. коректори:
2227 Божурище, ул. Мура №10
тел.: 02/993 88 85
мобилен тел: 0882 174 048


Адрес на склад за одорант:
6000 Стара Загора, на територията на бившия Агробиохим АД


Електронна поща:
og_metrology@overgas.bg

Свържете се с нас!